businessSystemQbill

Registrace

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SYSTÉMU Qbill

1. ODBORNÉ NÁZVY A DEFINICE
1.1. Systém – softwarová služba.
1.2. Program – software, výlučné právo na které náleží Zhotoviteli a který se nachází v síti Internet na www.qbill.cz a je určený pro samosprávu prvotní evidenci.
1.3. Aktualizace Programu – software, který modifikuje, nahrazuje a/nebo doplňuje Program a/nebo jeho součástí. Všichní Aktualizace Programu jsou její nedílnými součástí
1.4. Oficiální internetové stránky Systému – webová stránka, na které rozmístěn Systém, balíky, podmínky a jiná potřebná pro práci informace.
1.5. Registrační stránka – stránka v síti Internet na www.qbill.cz, která slouží pro zadávání požadovaných údajů při registraci uživatele.
1.6. Přijetí Podmínek používání – plný a bezvýhradný souhlas s Podmínkami pomoci všech opatření uvedených v odstavci 2.2.
1.7. Služba – služba poskytovaná Zákazníku on-line Systémem.
1.8. Konzultace – poradenství uživatele o schopnostech systému.
1.9. Balík – set funkcionála, poskytovaný Systémem.
1.10. Funkcionál – sada nástrojů.
1.11. Databáze – informace, kterou uvédl do Systému zákazník.
1.12. Doba užívání – období v delce 30 dnů, během nichž si Zákazník používá zvolený balík.
1.13. Paušál – poplatek za období používání služby.
1.14. Poskytovatel – právnická osoba, která vlastní všechna práva k Systému.
1.15. Zákazník – pravnická nebo fyzická osoba, která se zaregstrovala v Systému.
1.16. Smluvní strany – poskytovatel a zákazník.
1.17. Uživatel – osoba, které Zákazník poskytl možnost využití Systému.
1.18. Uživatelské jméno a heslo – vstupní data generovaná Zákazníkem z bezpečnostních důvodů.

2. PRAVO POUŽITÍ
2.1. Zákazníku se poskytuje nevýhradní právo používat Systém založený na vybraném balíku.
2.2. Potvrzení přijetí paušálu na bankovní účet Poskytovatele je bezpodmínečným potvrzením přijetí Podmínek používání a uplné jejích dodržování.

3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
3.1. Zákazník je povinen seznámit se se službami poskytovanými Systémem, jejich cenou na oficiální stránce Systému.
3.2. Zákazník nese plnou odpovědnost za data vložená do Systému, za použití přihlašovacího jména a hesla.
3.3. Úkony prováděné v Systému pomocí přihlašovacích údajů Zákazníka se považují za úkony Zákazníka.
3.4. Úkony prováděné v Systému pomocí přihlašovacích údajů Uživatele se považují za úkony Uživatele.
3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za neoprávněné přihlášení do Systému třetích stran s registračními údaji Zákazníka a Uživatele.
3.6. Zákazník, Uživatel souhlasí se zasíláním do mailu informaci o Systému. Zákazník, Uživatel májí právo odmitnout přijímání informací.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
4.1. Poskytovatel je povinen:
4.1.1. Poskytovat služby Zákazníkovi v souladu s jejich popisem zveřejněným na oficiálních internetových stránkách;
4.1.2. Poskytnout Zákazníkovi přístup ke službam nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení platby;
4.1.3. Zajišťovat Zákazníkovi přístup k funkcionálu, který je součástí balíku, který Zákazník vybral.
4.1.4. Zajišťovat hladké fungování systému. Poskytovatel nenese odpovědnost v případě nemožnosti využívat Systém z důvodů, které vznikly bez zavinění na straně Poskytovatele;
4.1.5. Zajišťovat nedotčenost, celistvost a důvěrnost zákaznických dat;
4.1.6. V případě nedostatku finančních prostředků na zůstatku Zákazníka uschovávat Zákaznickou databáze po dobu jednoho měsíce, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Po uplynutí této doby je Poskytovatel povinen odstranit databázi Zákazníka s úplnou ztrátou dat, aniž by vznikly právní následky pro Poskytovatele;
4.1.7. Zabězbečit nastavení a změny v Systému podle požadavků stávajících právních předpisů, pokud tyto požadavky mají přímý vliv na zpracování a vývod dat Systému;
4.1.8. Neposkytovat informaci o Zákazníkovi třetím stranám, s výjimkou justičních a soudních orgánů v zemi, jednající na základě vnitrostátních právních předpisů.
4.2. Poskytovatel neposkytuje poradenství v oblasti účetnictví země, vypracování právních dokumentů, smluv.
4.3. Poskytovatel se nevyjádřuje k současné legislativě země.
4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo k realizace nařízení právních předpisů země v jakékoliv formě, která není v rozporu se právními předpisy země.
4.5. Poskytovatel neodpovidá za nekvalifikovanou práce Zákazníka a Uživatele v Systému.
4.6. Poskytovatel neposkytuje technickou dokumentaci Systému.
4.7. Poskytovatel má právo:
4.7.1. Blokovat Zákazníkov přístup do Systému, v případě, když Zákazník poskytl nepravdivé údaje v registračním formuláři, a nezavádí nezbytné změny v souladu s právními předpisy země;
4.7.2. Jednostranně provádět změny v Systému, spojené se změnami v oblasti technologie zpracování informace, opravy zjištěných chyb a vylepšování Systému (zkrácení doby odezvy systému na jednání uživatele, snížení času potřebného pro zpracování dat, vylepšení ochrany proti chybám, rozšíření funkcí, zvýšení pohodlnosti práce se Systémem a atd.);
4.7.3. Udržovat informaci na iCloud;
4.7.4. Dočasně pozastavit poskytování služeb Zákazníkovi z technických, technologických či jiných důvodů, které brání poskytování služeb, v době odstranění těchto důvodů;
4.7.5. Omezit, pozastavit přístup Zákazníka do Systému v případě finančního dluhu Zákazníka Poskytovateli.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
5.1. Zákazník je povinen:
5.1.2. Seznámit se systémem a ujistit se, že Systém splňuje požadavky Zákazníka;
5.1.3. Používat systém pro provádění činnosti, která není v rozporu s právními předpisy země;
5.1.4. Poskytovat pravdivé, přesné a úplné informace v registračním formuláři, zachovat aktuálnost těchto údajů. V opačném případě je Poskytovatel je oprávněn uplatnit 4.7.1.
5.1.5. Platit za služby Poskytovatele, a to způsobem a v termínech uvedených v odstavci 6 Podmínek;
5.2. Zákazník, Uživatel nemají právo převádět svá práva třetím stranám.
5.3. Zákazník má právo:
5.3.1. Měnit balíček služeb podle svého uvážování;
5.3.2. Odmitnout služby Poskytovatele, s tím že o tom v elektronické podobě upozorní Poskytovatele jeden měsíc předem.

6. CENA A PLATEBNÍ POSTUP
6.1. Velikost paušálu odpovídá ceně balíčku zvoleného Zákazníkem. Ceny balíčků jsou zveřejněné na oficiálních stránkách Systému.
6.2. Velikost paušalu za objednaný balíček není závislá na skutečném využívání služby a Zákazníkem používáném funkcionálu v objednaném balíčku.
6.3. Přípsání paušálu probíhá každých 30 (třicet) dnů.
6.4. Platba za službu se provádí v plné výši do tří pracovních dnů před dalším obdobím používání Služby.
6.5. Platba se provádí na základě faktury předložené Poskytovatelem Zákazníkovi. Zákazník má právo na zálohovou platbu za službu. Na základě přijaté zálohové platby Poskytovatel poskytne Zákaznikovi fakturu.
6.6. Platba za službu se účtuje za měsíc, čtvrtletí, rok na základě elektronické žádosti Zákazníka.
6.7. Platba se provádí bankovním převodem, pomocí bankovního hyperlinku, nebo kreditní kartou. Poskytovatel neprovádí hotovostní transakce.
6.8. V případě prodlení platby Poskytovatel má právo použít bod 4.7.4.
6.9. Poskytovatel má právo jednostranně měnit náklady na poskytované služby a má to oznámít Zákazníkovi nejméně jeden měsíc dopředu a zvěřejnit příslušnou informaci na oficiálních internetových stránkách. V případě, že Zákazník zaplatil za čtvrtletí, rok, Poskytovatel není oprávněn měnit cenu služby po celou dobu, kterou byla zaplacena Zákazníkem.
6.10. V případě předčasného ukončení poskytování Služeb Poskytovatel na žádost Zákazníka provádí vraceni zálohy provedené Zákazníkem. Množství nevyužité zálohy, které má být vrácené, počítá se ze zaplacené zálohy po odečtení nákladů na skutečně poskytnuté Služby a skutečně vynaložených Poskytovatelem nákladů na základě doby používání během třiceti dnů. Vracení se uskutečňuje pouze bankovním převodem. Převod vrácených finančních prostředků třetí osobě na žádost Zákazníka se neprovádí.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
7.1. Zákazník poskytuje Poskytovateli pravo zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektu osobních údajů, pokud jinak není stanoveno právními předpisy země.
7.1.1. Poskytovatel, který provádí zpracování osobních údajů na objednávku Klienta, je povinen dodržovat zásady a pravidla pro zpracování osobních údajů, předpokládané stávajícími právními předpisy země.
7.1.2. Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů z hlediska sběru dat, záznamu, shromažďování, uchovávání, blokace a dalších opatření potřebných pro fungování Systému.
7.2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat důvěrnost osobních údajů a zajišťovat bezpečnost osobních údajů při jejich zpracování, stejně tak poskytovat ochranu zpracovávaných osobních údajů v souladu s právními předpisy země.
7.3. Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů na objednávku Zákazníka, není povinen získávat souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů.
7.4. Odpovědnost vůči subjektu osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů nesé Zákazník.

8. DŮVĚRNOST
8.1. Strany zaručují dodržování důvěrnosti informací týkajících se osobních údajů, obchodního, bankovního tajemství a jakýchikoliv jiných druhů tajemství, není-li stanoveno jinak právními předpisy dané země.
8.2. Strany zaručují zachování důvěrnosti dokumentů, informace, znalosti a zkušenosti, získaných v důsledku práci v Systému.

9. ODPOVĚDNOST STRAN
9.1. Poskytovatel může pozastavit poskytování služeb v případě, jestli Zákazník je v prodlení s platbou. Poskytování služeb se obnovuje do tří pracovních dnů po splacení dluhu.
9.2. V případě technické nemožnosti pokračovat poskytování služeb Zákazníkovi, Realizátor to musí oznámit Zákazníkovi do 30 kalendářních dnů před zamýšleným datem ukončení služeb.
9.3. Poskytovatel za žádných okolností není zodpovědný za škodu způsobenou Zákazníkovi v důsledku chybných činností jeho Uživatelů, jakož i neoprávněnému využívání Systémů třetími stranami s využitím registračních údajů Zákaznika a/nebo Uživatele.
9.4. Poskytovatel nenese odpovědnost v případě výpadku přístupu Zákazníka k Systému, když k přerušení přístupu došlo vinou poskytovatele internetových služeb.

10. OKOLNOSTI VYŠŠÍ MOCI
10.1. Poskytovatel, stejně jako Zákazník nenesou odpovědnost za porušení Podmínek použití, jakékoliv zpoždění, nedostatky v poskytování služeb nebo nefunkčnosti zařízení a/nebo softwaru, důvodem kterých jsou okolnosti přímo či nepřímo mimo jejich účinnou kontrolou a to: přírodní katastrofy, stávky, válečných událostí, ddos- útoky nebo blokující činnost uřadů.
10.2. V případě vzniku okolností vyšší moci, Poskytovatel a Zákazník podniknou všechny možné akce s cílem odstranění následků těchto okolností.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
11.1. Informace zadané do systému Zákazníkem jsou jeho majetekem a jsou chráněné před neoprávněným použitím v souladu s právními předpisy země.
11.2. Spory jsou vyřešené dohodou mezi Stranami. Nejsou-li Strany schopné dosáhnout dohody, spor musí být vyřešen soudem újezdu Harju.
11.3. Promlčecí lhůta požadavků vyplývajících z Podmínek je jeden rok.