businessSystemQbill

Rekisteröinti

Qbill–JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

1. TERMIT JA MÄÄRITELMÄT
1.1. Järjestelmä on  perustuva ohjelmisto.
1.2. Ohjelma on internetosoitteessa www.qbill.fi sijaitseva ohjelmisto, jonka omistusoikeus kuuluu Suorittajalle ja jonka avulla käyttäjä voi hoitaa kirjanpitoaan itse.
1.3. Ohjelman päivitys on ohjelmisto, joka muuttaa, korvaa tai täydentää Ohjelmaa ja/tai sen osia. Kaikki Ohjelman päivityksen ovat sen erottamattomia osia.
1.4. Järjestelmän viralliset kotisivut on sivusto, joka sisältää Järjestelmän, paketit, ehdot ja muut toimintaan tarvittavat tiedot.
1.5. Rekisteröintisivu on www.qbill.fi-sivuston sivu, jossa käyttäjä syöttää rekisteröintiin tarvittavat tiedot rekisteröinnin yhteydessä.
1.6. Käyttöehtojen hyväksyminen tarkoittaa sitä että käyttää hyväksyy täysin ja ehdotta kaikki käyttöehdot suorittamalla kaikki kohdassa 2.2. mainitut toimet.
1.7. Palvelu on Tilaajan Järjestelmältä online saama palvelu.
1.8. Konsultointi on käyttäjän konsultointi Järjestelmän mahdollisuuksista.
1.9. Paketti on Järjestelmän toimintokokonaisuus.
1.10. Toimintokokonaisuus on työkalusto.
1.11. Tietokanta on Tilaajan Järjestelmään syötetyt tiedot.
1.12. Käyttöaika on 30 päivää, jolloin Tilaaja käyttää valitsemaansa pakettia.
1.13. Tilausmaksu on maksu, joka peritään palvelun käyttöajasta.
1.14. Suorittaja on oikeushenkilö, joka omistaa kaikki oikeudet Järjestelmään.
1.15. Tilaaja on oikeus- tai luonnollinen henkilö, joka on rekisteröinyt Järjestelmässä.
1.16. Osapuolet ovat Suorittaja ja Tilaaja.
1.17. Käyttäjä on henkilö, jolle Tilaaja on antanut luvan käyttää Järjestelmää.
1.18. Käyttäjänimi ja salasana ovat sisäänkirjautumistietoja, jotka Tilaa kehittää turvallisuussyistä.

2. KÄYTTÖOIKEUS
2.1. Tilaaja saa ei-yksinoikeudet käyttää valitsemaansa Järjestelmän pakettia.
2.2. Tilausmaksun saapuminen Suorittajan pankkitilille on vahvistus siitä että Tilaaja on täysin hyväksynyt Käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

3. PALVELUT
3.1. Tilaaja sitoutuu tutustumaan Järjestelmän palveluihin ja niiden hintoihin Järjestelmän virallisilla kotisivuilla.
3.2. Tilaaja vastaa Järjestelmään syöttämistään tiedoista ja käyttäjänimensä ja salasanansa käytöstä.
3.3. Järjestelmässä Tilaajan rekisteröintitietoja käyttäen tehtyjä toimia pidetään Tilaajan toimina.
3.4. Järjestelmässä Käyttäjän rekisteröintitietoja käyttäen tehtyjä toimia pidetään Käyttäjän toimina.
3.5. Suorittaja ei vastaa kolmansien henkilöiden luvattomasta pääsystä Järjestelmään Tilaajan tai Käyttäjän rekisteröintitietoja käyttäen.
3.6. Tilaaja ja Käyttäjä suostuvat siihen, että Suorittaja lähettää heille tietoja Järjestelmästä sähköpostilla. Tilaaja ja Käyttäjä voivat kieltäytyä saamasta näitä tietoja milloin tahansa.

4. SUORITTAJAN OIKEUDET JA VELVOITTEET
4.1. Suorittaja sitoutuu:
4.1.1. Palvelemaan Tilaajaa virallisilla kotisivuilla esitetyn palvelun kuvauksen mukaisesti.
4.1.2. Antamaan Tilaajalle pääsyn palveluun kolmen työpäivän sisällä maksun saamisen jälkeen.
4.1.3. Antamaan Tilaajalle pääsyn Tilaan valitsemaan pakettiin kuuluvaan toimintokokonaisuuteen.
4.1.4. Varmistamaan Järjestelmän moitteettoman toiminnan. Suorittaja ei vastaa tapauksista, jolloin Järjestelmän käyttö on mahdoton Suorittajasta riippumattomista syistä.
4.1.5. Varmistamaan Tilaajan tietojen turvallisuuden, säilyvyyden ja salassapidon kokonaisuudessaan.
4.1.6. Mikäli Tilaajan tilillä ei ole riittävästi varoja, säilyttämään Tilaajan tietokannan yhden kuukauden ajan, elleivät Osapuolet sovi muuta. Kyseisen ajan umpeuduttua Suorittaja sitoutuu poistamaan Tilaajan tietokannan Järjestelmästä kokonaan ilman oikeudellisia seuraamuksia.
4.1.7. Virittämään ja muuttamaan Järjestelmää vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia, jos kyseiset vaatimukset vaikuttavat suoraan tietojen käsittelyyn ja saantiin Järjestelmässä.
4.1.8. Olemaan antamatta tietoja Tilaajasta kolmansille henkilöille, pois lukien maan lain mukaan toimivat oikeus- ja laonvalvontaviranomaiset.
4.2. Suorittaja ei konsultoi maan kirjanpidosta tai juridisten asiakirjojen ja sopimusten laatimisesta.
4.3. Suorittaja ei kommentoi voimassa olevaa maan lainsäädäntöä.
4.4. Suorittaja pidättää itsellään oikeuden toteuttamaan maan lainsäädännön vaatimuksia missä tahansa muodossa, joka ei ole ristiriidassa maan lainsäädännön mukaan.
4.5. Suorittaja ei vastaa Tilaajan tai Käyttäjän ammattitaidottomasta toiminnasta Järjestelmässä.
4.6. Suorittaja ei luovuta Järjestelmän teknisiä asiakirjoja.
4.7. Suorittajalla on oikeus:
4.7.1. Evätä Tilaajalta pääsyn Järjestelmään, jos Tilaaja on antanut rekisteröintilomakkeessaan vääriä tietoja, eikä korjannut sitä maan lainsäädännön vaatimalla tavalla.
4.7.2. Muuttaa Järjestelmää yksipuolisesti, jos nämä muutokset johtuvat tietojenkäsittelytekniikkojen muutoksesta, virheiden korjauksesta ja Järjestelmän kehittämisestä (Järjestelmän vastausajan käyttäjän toimiin lyhentäminen, tietojenkäsittelyajan lyhentäminen, virhesuojan parantaminen, toimintojen laajentaminen, Järjestelmän käyttäjäystävällisyyden parantaminen, yms.).
4.7.3. Säilyttää tiedot pilvivarastossa.
4.7.4. Keskeyttää palvelun toimittamisen Tilaajalle teknisistä, teknologisista ja muista vastaavista syistä, jotka estävät toimittamasta palvelua, ajaksi, jolloin nämä syyt korjataan.
4.7.5. Rajoittaa tai keskeyttää Tilaajan pääsyn Järjestelmään, jos Tilaajalla on velka Suorittajalle.

5. TILAAJAN OIKEUDET JA VELVOITTEET:
5.1. Tilaaja sitoutuu:
5.1.2. Tutustumaan Järjestelmään ja tarkistamaan että Järjestelmä vastaa Tilaajan vaatimuksia.
5.1.3. Käyttämään Järjestelmää toiminnassa, joka ei ole ristiriidassa maan lain kanssa.
5.1.4. Syöttämään rekisteröintilomakkeeseen oikeat ja tarkat tiedot ja ilmoittamaan tietojen muutoksista välittömästi. Muuten Suorittaja voi käyttää kohdassa 4.7.1. mainitut toimet.
5.1.5. Maksamaan Suorittajan palvelut Käyttöehtojen kohdassa 6 mainitun maksujärjestyksen ja -ehtojen mukaisesti.
5.2. Tilaajalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeutensa kolmansille henkilöille.
5.3. Tilaajalla on oikeus:
5.3.1. Muuttaa pakettia oman tarpeensa mukaan.
5.3.2. Lopettamaan Suorittajan palvelujen oston ilmoittaen tästä Suorittajalle sähköisessä muodossa kuukausi ennen lopettamista.

6. HINTAJAMAKSUJÄRJESTYS
6.1. Tilausmaksu vastaa Tilaajan valitseman paketin hintaa. Pakettien hinnat löytyvät Järjestelmän virallisilta kotisivuilta.
6.2. Tilaajan valitseman paketin tilausmaksu ei riipu siitä, kuinka usein Tilaaja sitä käyttää, eikä Tilaajan käyttämästä paketin toimintokokonaisuudesta.
6.3. Tilausmaksu on maksettava kerran kolmessakymmenessä (30) päivässä.
6.4. Palvelu on maksettava kokonaisuudessa kolme työpäivää ennen seuraavan palvelun käyttöajan alkua.
6.5. Tilaaja maksaa palvelun Suorittajan esitettyä laskua vastaan. Tilaaja voi maksaa palvelun ennakolta. Suorittaja esittää Tilaajalle laskun ottaen huomioon maksetun ennakkomaksun.
6.6. Maksu palvelusta peritään kuukaudesta, vuosineljänneksestä tai vuodesta Tilaajan sähköisen hakemuksen mukaan.
6.7. Maksu suoritetaan tilisiirrolla, verkkopankista tai pankkikortilla. Suorittaja ei hyväksy käteismaksua.
6.8. Mikäli Tilaajan maksu viivästyy, Suorittaja voi käyttää kohdan 4.7.4. ehtoja.
6.9. Suorittaja voi yksipuolisesti muuttaa palvelujen hintoja ilmoittaen tästä Järjestelmän virallisilla kotisivuilla ja suoraan Tilaajalle vähintään kuukausi ennen uuden hinnan voimaantuloa. Mikäli Tilaaja maksaa vuosineljänneksestä tai vuodesta, niin Suorittajalla ei ole oikeutta muuttaa hintoja koko maksetun kauden aikana.
6.10. Mikäli palvelujen osto lopetetaan ennen maksetun kauden loppua, niin Suorittaja palauttaa Tilaajalle ennakkomaksun Tilaajan hakemuksen mukaan. Palautettava ennakkomaksu lasketaan sillä tavalla että maksetusta summasta vähennetään käytettyjen palvelujen hinta ja Suorittajan tosiasialliset kulut kolmenkymmenen päivän käyttöaikaan perustuen. Palautus suoritetaan Tilaajan pankkitilille. Suorittaja ei palauta ennakkomaksua kolmansille henkilöille Tilaajan pyynnöstä huolimatta.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
7.1. Tilaaja antaa Suorittajalle tehtäväksi käsitellä henkilötietoja kyseisen henkilön suostumuksesta, ellei maan lainsäädäntö muuta vaadi.
7.1.1. Tilaajan toimeksiannosta henkilötietoja käsittelevä Suorittaja sitoutuu noudattamaan maan voimassa olevan lainsäädännön vaatimia henkilötietojen käsittelysääntöjä ja -periaatteita.
7.1.2. Suorittaja käsittelee henkilötietoja keräyksen, tallennuksen ja säilymisen osalta, sekä suorittaa muut Järjestelmän toimimiseen tarvittavat toimet.
7.2. Suorittaja sitoutuu olemaan paljastamatta henkilötietoja ja käsittelemään henkilötietoja turvallisesti, sekä suojaamaan henkilötietoja maan voimassa olevan lain mukaan.
7.3. Tilaajan toimeksiannosta henkilötietoja käsittelevä Suorittaja ei ole velvollinen saamaan kyseisen henkilön henkilötietojen käsittelyyn.
7.4. Tilaaja vastaa henkilön henkilötietojen turvallisesta käsittelystä kyseisen henkilön edessä.

8. SALASSAPITO
8.1. Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille henkilöille henkilötietoja, kaupalliseen tai pankkisalaisuuteen kuuluvia tietoja tai muita salaisia tietoja, ellei maan lainsäädäntö vaadi muuta.
8.2. Osapuolet sitoutuvat pitämään salaisina Järjestelmän käytön kuluessa saatuja asiakirjoja ja tietoja, sekä tietotaitoa.

9. OSAPUOLTEN VASTUU
9.1. Suorittaja voi keskeyttää palvelun toimittamisen, mikäli Tilaajan maksu viivästyy. Suorittaja jatkaa palvelun toimittamista kolmen päivän kuluessa siitä, kun velka on todistetusti maksettu.
9.2. Mikäli Suorittaja ei pysty toimittamaan palvelua Tilaajalle teknisestä syystä, Suorittaja sitoutuu ilmoittamaan tästä Tilaajalle 30 kalenteripäivää ennen palvelun toimittamisen loppua.
9.3. Suorittaja ei vastaa koskaan Tilaajan vahingosta johtuen Tilaajan Käyttäjien virheistä tai kolmansien henkilöiden luvattomasta pääsystä Järjestelmään Tilaajan tai Käyttäjän rekisteröintitietoja käyttäen.
9.4. Suorittaja ei vastaa siitä että Tilaaja ei pääse Järjestelmään, jos tämä johtuu Internet-palvelujen tarjoajasta.

10. PÄÄSEMÄTÖNESTE
10.1. Sekä Tilaaja että Suorittaja eivät vastaa Käyttöehtojen rikkomisesta, viivästyksestä tai puitteissa palvelun toimittamisen yhteydessä tai laitteiston ja/tai ohjelmiston häiriöistä, jos syynä ovat suoraan tai välillisesti olosuhteet, joihin he eivät voi vaikuttaa, ja nimenomaan luonnonmullistukset, lakot, sotatoimet, ddos-hyökkäykset tai viranomaisten kiellot.
10.2. Jos pääsemätön este syntyy, Suorittaja ja Tilaaja tekevät kaiken kyseisen esteen seuraamusten korjaamiseksi.

11. ERIKOISEHDOT
11.1. Tilaajan Järjestelmään syöttämät tiedot ovat Tilaajan omaisuutta ja maan laki suojaa näitä tietoja luvattomasta käytöstä.
11.2. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki riidat neuvotteluin. Elleivät Osapuolet pääse yhteisymmärrykseen, riita siirretään Harjun käräjäoikeuden (Viro) ratkaistavaksi.
11.3. Käyttöehtoista johtuvien vaatimusten vanhentumisaika on vuosi.