Verslo sistema Qbill

Registracija

NAUDOJIMOSI Qbill SISTEMOS PASLAUGOMIS SĄLYGOS

1. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI
1.1. Sistema — programinis servisas sukurtas.
1.2. Programa – programinis aprūpinimas, kuris išimtine teise priklauso Vykdytojui; randasi adresu www.qbill.lt interneto tinkle ir yra skirtas savarankiškai vesti pirminę apskaitą.
1.3. Programos atnaujinimas – programinis aprūpinimas, kuris modifikuoja, keičia ir/ arba papildo Programą ir/ arba jos sudėtines dalis. Visi Programos atnaujinimai yra neatsiejamos Programos sudėtinės dalys.
1.4. Sistemos oficiali svetainė — svetainė, kurioje randasi Sistema, paketai, sąlygos ir kita būtina darbui informacija.
1.5. Registracijos tinklalapis — tinklalapis interneto tinkle adresu www.qbill.lt, kuris yra skirta įvesti duomenis būtinus vartotojo registracijai.
1.6. Sutikimas su naudojimo sąlygomis — visiškas ir besąlygiškas sutikimas su Sąlygomis, patvirtintas veiksmais, kurie yra nurodyti 2.2 punkte.
1.7. Paslauga — paslauga, kurią Sistema suteikia Užsakovui prijungties (online) režimu.
1.8.Konsultacija — vartotojo konsultavimas dėl Sistemos galimybių.
1.9.Paketas — Sistemos teikiamas funkcionalas.
1.10. Funkcionalas — įrankių rinkinys.
1.11. Duomenų bazė — informacija, kurią Užsakovas įveda į Sistemą.
1.12. Naudojimo laikotarpis — 30 dienų laikotarpis, per kurį Užsakovas naudojasi pasirinktu paketu.
1.13. Abonentinis mokestis — mokestis už naudojimosi paslauga laikotarpį.
1.14. Vykdytojas — juridinis asmuo, turintis visas teises į Sistemą.
1.15. Užsakovas — juridinis arba fizinis asmuo, kuris yra įregistruotas Sistemoje.
1.16. Šalys – Vykdytojas ir Užsakovas.
1.17. Vartotojas — asmuo, kuriam Užsakovas suteikia teisę naudotis Sistema.
1.18. Prisijungimo vardas ir slaptažodis — įvesties duomenys, kuriuos Užsakovas formuoja saugumo tikslais.

2. NAUDOJIMOSI TEISĖ
2.1. Užsakovui suteikiamos neišimtinės teisės naudotis Sistema pasirinkto paketo apimtyje.
2.2. Patvirtintas abonentinio mokesčio gavimas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą patvirtina besąlygišką sutikimą su Naudojimosi sąlygomis ir visišką pasiryžimą jas vykdyti.

3. PASLAUGOS TEIKIMAS
3.1. Užsakovas privalo susipažinti su paslaugomis, kurias teikia Sistema ir jų kainomis oficialioje Sistemos svetainėje.
3.2. Užsakovas pats atsako už įvestus į Sistemą duomenis, už prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą.
3.3. Manoma, kad veiksmai, atliekami Sistemoje naudojant Užsakovo registracijos duomenis, yra paties Užsakovo veiksmai.
3.4. Manoma, kad veiksmai, atliekami Sistemoje naudojant Vartotojo registracijos duomenis, yra paties Vartotojo veiksmai.
3.5. Vykdytojas nėra atsakingas už nesankcionuotą trečiųjų asmenų prisijungimą prie Sistemos naudojant Užsakovo ir Vartotojo registracijos duomenis.
3.6. Užsakovas ir Vartotojas sutinka gauti informaciją apie Sistemą elektroniniu paštu. Užsakovas ir Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokią informaciją.

4. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Vykdytojas įsipareigoja:
4.1.1. teikti Užsakovui paslaugas atitinkančias aprašymus, kurie yra publikuoti oficialioje svetainėje;
4.1.2. suteikti Užsakovui prieigą prie paslaugų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokesčio gavimo;
4.1.3. teikti Užsakovui prieiga prie funkcionalo, kuris įeina į Užsakovo pasirinktą paketą;
4.1.4. užtikrinti nepertraukiamą Sistemos funkcionavimą. Vykdytojas neatsako už galimus naudojimosi Sistema sutrikimus, jei dėl šių sutrikimų atsiradimo Vykdytojas nėra kaltas;
4.1.5. užtikrinti Užsakovo duomenų saugumą, vientisumą ir konfidencialumą;
4.1.6. jeigu Užsakovo balanse nėra lėšų, saugoti Užsakovo duomenų bazę vieną mėnesį, jeigu Šalys nebuvo susitarusios kitaip. Pasibaigus nurodytam terminui, Vykdytojas privalo pašalinti Užsakovo bazę su visa informacija be jokių teisinių pasekmių sau;
4.1.7. derinti ir keisti Sistemą pagal galiojančių įstatymų reikalavimus, jeigu šie reikalavimai tiesiogiai veikia Sistemos duomenų apdorojimo ir rodymo procesą;
4.1.8. Neteikti informacijos apie Užsakovą tretiesiems asmenims, išskyrus šalies teisėtvarkos organus ir teismus, kurie veikia pagal šalies įstatymus.
4.2. Vykdytojas neteikia konsultacijų dėl šalies buhalterinės apskaitos ir juridinių dokumentų bei sutarčių sudarymo.
4.3. Vykdytojas nekomentuoja galiojančių šalies įstatymų.
4.4. Vykdytojas pasilieka teisę realizuoti šalies įstatymų reikalavimus visais būdais, kurie neprieštarauja šalies įstatymams.
4.5. Vykdytojas nėra atsakingas už nekvalifikuotą Užsakovo ir Vartotojo darbą Sistemoje.
4.6. Vykdytojas neteikia Sistemos techninės dokumentacijos.
4.7. Vykdytojas turi teisę:
4.7.1. blokuoti Užsakovo prieigą prie Sistemos, jeigu registracijos formoje Užsakovas pateikė melagingą informaciją, o taip pat jeigu Užsakovas neatlieka pakeitimų, kurie yra būtini pagal šalies įstatymus;
4.7.2. vienašališkai atlikti Sistemoje pakeitimus, susijusius su informacijos apdorojimo technologija, pastebėtų klaidų taisymu ir Sistemos tobulinimu (mažinant Sistemos reagavimo į Vartotojo veiksmus laiką, spartinant duomenų apdorojimą, tobulinant apsaugą nuo klaidų, išplečiant funkcijas, siekiant užtikrinti patogesnį darbą su Sistema ir t.t.);
4.7.3. saugoti informaciją debesyje;
4.7.4. laikinai sustabdyti paslaugų teikimą Užsakovui dėl techninių, technologinių kliūčių arba kitokių trukdžių, iki kol šios kliūtys ar trukdžiai bus panaikinti;
4.7.5. riboti, laikinai sustabdyti Užsakovui prieigą prie Sistemos dėl Užsakovo finansinio įsiskolinimo Vykdytojui.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.2. susipažinti su Sistema ir įsitikinti, kad ji tenkina Užsakovo reikalavimus;
5.1.3. naudoti Sistemą veiklai, kuri neprieštarauja šalies įstatymams;
5.1.4. registracijos formoje nurodyti atitinkančią tikrovę, tikslią ir išsamią informaciją, laiku atnaujinti pateiktus duomenis. Priešingu atveju Vykdytojas turi teisę vadovautis 4.7.1 punktu.
5.1.5. apmokėti Vykdytojo paslaugas tvarka ir terminais nurodytais Sąlygų 6 punkte;
5.2. Užsakovas ir Vartotojas neturi teisės perduoti savo teisių tretiesiems asmenims.
5.3. Užsakovas turi teisę:
5.3.1. keisti paketą savo nuožiūra;
5.3.2. atsisakyti Vykdytojo paslaugų, perspėdamas Vykdytoją apie tai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

6. ATSISKAITYMŲ ĮKAINIAI IR TVARKA
6.1. Abonentinio mokesčio dydis priklauso nuo Užsakovo pasirinkto paketo kainos. Paketų kainos publikuojamos Sistemos oficialioje svetainėje.
6.2. Užsakyto paketo abonentinio mokesčio dydis nepriklauso nei nuo faktinio naudojimosi paslauga, nei nuo funkcijų, kuriomis Užsakovas naudojasi užsakytame pakete, skaičiaus.
6.3. Abonentinis mokestis yra apskaičiuojamas kas 30 (trisdešimt) dienų.
6.4. Paslauga turi būti pilnai apmokėta likus 3 (trims) darbo dienoms iki kito naudojimosi Paslauga laikotarpio pradžios.
6.5. Mokėjimas vykdomas pagal sąskaitą, kurią Vykdytojas pateikia Užsakovui. Užsakovas turi teisę atlikti išankstinį mokėjimą už Paslaugą. Gavęs išankstinį mokėjimą Vykdytojas išrašo Užsakovui sąskaitą.
6.6. Užsakovui pateikus elektroninį pareiškimą, mokėjimai už Paslaugą gali būti skiriami kas mėnesį, kas ketvirtį arba kas metus.
6.7. Mokėjimai vykdomi banko pavedimu, per banko nuorodą arba kreditine kortele. Mokėjimų grynais pinigais Vykdytojas nepriima.
6.8. Užsakovui uždelsus mokėjimą, Vykdytojas turi teisę vadovautis 4.7.4 punktu.
6.9. Vykdytojas turi teisę vienašališkai keisti teikiamų paslaugų kainas, pranešdamas apie tai Užsakovui ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį ir paskelbdamas atitinkamą informaciją oficialioje svetainėje. Jeigu Užsakovas buvo atlikęs mokėjimą už ketvirtį arba metus, Vykdytojas neturi teisės keisti Paslaugos kainos visą Užsakovo apmokėtą laikotarpį.
6.10. Jeigu paslaugų teikimas nutraukiamas prieš laiką, gavęs Užsakovo pareiškimą Vykdytojas grąžina Užsakovui iš anksto sumokėtą sumą. Grąžintina nepanaudota išankstinio mokėjimo suma apskaičiuojama atimant iš išankstinio mokėjimo sumos faktiškai suteiktų Paslaugų kainą ir Vykdytojo faktiškai patirtas sąnaudas, atsižvelgiant į 30 (trisdešimties) dienų naudojimo laikotarpį. Pinigų grąžinimas vykdomas tik banko pavedimu. Užsakovui grąžinamos lėšos tretiesiems asmenims nepervedamos net gavus Užsakovo prašymą.

7. ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS
7.1. Užsakovas paveda Vykdytojui apdoroti asmeninius duomenis tik gavęs asmens duomenų subjekto sutikimą, jei šalies įstatymai nenumato kitaip.
7.1.1. Apdorodamas asmeninius duomenis Užsakovo pavedimu Vykdytojas privalo laikytis asmeninių duomenų apdorojimo principų ir taisyklių, numatytų šalies galiojančiais įstatymais.
7.1.2. Vykdytojas apdoroja asmeninius duomenis rinkdamas, įrašydamas, kaupdamas, saugodamas ir blokuodamas juos, o taip pat atlikdamas kitus veiksmus, kurie yra būtini Sistemos funkcionavimui.
7.2. Vykdytojas įsipareigoja paisyti asmeninių duomenų konfidencialumo principą ir užtikrinti asmeninių duomenų saugumą jų apdorojimo metu. Jis taip pat apsaugo apdorojamus asmeninius duomenis būdais, kuriuos numato šalies galiojančių įstatymų reikalavimai.
7.3. Apdorodamas asmeninius duomenis Užsakovo pavedimu Vykdytojas neprivalo gauti asmens duomenų subjekto sutikimą dėl jo asmeninių duomenų apdorojimo.
7.4. Atsakomybė prieš asmens duomenų subjektą už jo asmeninių duomenų apdorojimą tenka Užsakovui.

8. KONFIDENCIALUMAS
8.1. Šalys garantuoja asmeninių duomenų, komercinės, bankinės paslapties bei visų kitų paslapčių konfidencialumą, jeigu šalies galiojantys įstatymai nenumato kitaip.
8.2. Šalys garantuoja dokumentacijos, informacijos, žinių ir patirties, įgytų dirbant su Sistema, konfidencialumą.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Vykdytojas gali laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą Užsakovui uždelsus mokėjimą. Gavus įsiskolinimo padengimo patvirtinimą, Paslaugų teikimas atnaujinamas per 3 (tris) darbo dienas.
9.2. Jei tampa techniškai neįmanoma tęsti Paslaugų teikimą Užsakovui, Vykdytojas privalo perspėti Užsakovą apie tai likus nemažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki numanomos Paslaugų teikimo nutraukimo dienos.
9.3. Vykdytojas jokiais atvejais nėra atsakingas už žalą, kurią Užsakovas patiria dėl klaidingų savo Vartotojų veiksmų arba dėl nesankcionuoto Sistemos panaudojimo trečiųjų asmenų, kurie pasinaudoja Užsakovo ir/ arba Vartotojo registracijos duomenimis.
9.4. Vykdytojas nėra atsakingas, jeigu Užsakovas netenka prieigos prie Sistemos dėl interneto paslaugų teikėjo kaltės.

10. NENUGALIMOJI JĖGA
10.1. Nei Vykdytojas, nei Užsakovas negali būti patraukti atsakomybėn už Naudojimo sąlygų pažeidimus, uždelsimus, trūkumus Paslaugų teikimo procese arba įrangos ir/ arba programinio aprūpinimo veiklos sutrikimus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti aplinkybių, kurių Vykdytojas ir Užsakovas negalėjo realiai kontroliuoti, o būtent stichinių nelaimių, streikų, karinių veiksmų, DDoS- atakų arba blokuojančių valdžios veiksmų.
10.2. Kilus nenugalimosios jėgos aplinkybėms, Vykdytojas ir Užsakovas įsipareigoja imtis visų priklausančių nuo jų veiksmų siekiant likviduoti tokių aplinkybių pasekmes.

11. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
11.1. Informacija, kurią Užsakovas įveda į Sistemą, yra Užsakovo nuosavybė ir yra saugoma nuo nesankcionuoto panaudojimo, kaip to reikalauja šalies įstatymai.
11.2. Ginčai sprendžiami Šalių susitarimu. Jei Šalims nepavyksta susitarti, ginčas sprendžiamas Harju apskrities teisme (Estija).
11.3. Reikalavimų, kurie kyla iš Sąlygų, senaties terminas yra vieneri metai.