businessSystemQbill

Regisztrálás

A QBill RENDSZER ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1.SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
1.1. Rendszer — a létrehozott program-szolgáltatás.
1.2. Program – az interneten a www.qbill.hu címen elérhető program, melyre az Vállalkozó kizárólagos joggal rendelkezik és az elsődleges nyilvántartás önálló végzésére szolgál.
1.3. A Program frissítése – a Program és/vagy annak összetevői megváltoztatására, helyettesítésére és/vagy kiegészítésére szolgáló program. A Program minden frissítése annak elválaszthatatlan részét képezi.
1.4. A Rendszer hivatalos honlapja — az a honlap, amelyen a Rendszer, a csomagok, a használati feltételeik és a velük végzett munkához szükséges egyéb információk megtalálhatók.
1.5. Regisztrálási oldal — az internetes hálózaton a www.qbill.hu címen megtalálható olyan oldal, mely egy felhasználó regisztrálása során a szükséges adatok bevitelére szolgál.
1.6. A használati feltételek elfogadása — a Feltételek teljes és feltétel nélküli elfogadása a 2.2 pontban szereplő minden tevékenység elvégzése révén.
1.7.Szolgáltatás —a Rendszer által a Megrendelő számára online nyújtott szolgáltatás.
1.8.Konzultáció — a Rendszer lehetőségeiről a felhasználó számára biztosított konzultáció.
1.9.Csomag — a Rendszer által nyújtott funkcionalitás halmaza.
1.10. Funkcionalitás — eszközök halmaza.
1.11. Adatbázis — a megrendelő által a Rendszerbe felvitt információ.
1.12. Használati időszak — 30 napos időszak, mely alatt a Megrendelő a kiválasztott csomagot használja.
1.13. Előfizetési díj —a szolgáltatás használati időtartama alatt beszedett díj.
1.14. Vállalkozó — a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi joggal rendelkező jogi személyiség.
1.15. Megrendelő — a Rendszerbe beregisztráló jogi személyiség vagy természetes személy.
1.16. Felek – a Vállalkozó és a Megrendelő.
1.17. Felhasználó — az a személy, akinek a Megrendelő lehetőséget biztosít arra, hogy használja a Rendszert.
1.18. Felhasználónév és jelszó — a Megrendelő által meghatározott, biztonsági célból beviendő adatok.

2. HASZNÁLATI JOG
2.1. A Megrendelő számára a kiválasztott csomag alapján nem kizárólagos rendszerhasználati jog biztosított.
2.2. A Vállalkozó számlájára beérkező előfizetési díj visszaigazolása egy feltétel nélküli alátámasztása a felhasználási feltételek elfogadásának és azok teljes mértékű betartásának.

3. SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁS
3.1. A Megrendelő kötelessége, hogy a Rendszer hivatalos oldalán megismerkedjen a Rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal, azok árával.
3.2. A Felhasználó saját maga felel a Rendszerbe felvitt adatokért, a felhasználói név és a jelszó használatáért.
3.3. A Megrendelő regisztrációs adatai felhasználásával a Rendszerben végzett tevékenység úgy tekintendő, mint magának a Megrendelőnek a tevékenysége.
3.4. A Felhasználó regisztrációs adatai felhasználásával a Rendszerben végzett tevékenység úgy tekintendő, mint magának a Felhasználónak a tevékenysége.
3.5. A Vállalkozó nem felelős azért, ha harmadik személyek a Megrendelő és a Felhasználó regisztrációs adatainak felhasználásával a Rendszerbe jogosulatlanul belépnek.
3.6. A Megrendelő, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszerről emailben információt kap. A Megrendelő, Felhasználó jogában áll, hogy az információ fogadásától elzárkózzon.

4. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A Vállalkozó kötelezettségei:
4.1.1. a Megrendelő számára a hivatalos honlapon meghirdetett leírásnak megfelelő szolgáltatás nyújtása;
4.1.2. legkésőbb három munkanappal a fizetés beérkezése után hozzáférés biztosítása a Megrendelő számára a szolgáltatásokhoz;
4.1.3. a Megrendelő számára hozzáférés biztosítása a Megrendelő által kiválasztott csomaghoz tartozó funkcionalitáshoz;
4.1.4. a rendszer üzemzavar-mentes működtetése. A Vállalkozó nem felelős azért, amikor a Vállalkozó hibáján kívüli okok miatt lehetetlenné válik a Rendszer használata;
4.1.5. a Megrendelő adatai megőrzésének, épségének és bizalmas jellegének biztosítása;
4.1.6. abban az esetben, ha a Megrendelő egyenlege lenullázódott, a Megrendelő adatbázisának egy hónapos fenntartása, amennyiben a Felek másban nem állapodtak meg. Az említett határidő lejártával a Vállalkozó minden jogi következmény nélkül köteles a Megrendelő adatbázisát - az információ teljes elvesztésével – eltávolítani;
4.1.7. a Rendszer beállításait és változásait úgy biztosítani, hogy az megfeleljen a hatályos törvényeknek, amennyiben ezek a követelmények közvetlen hatást gyakorolnak a Rendszer feldolgozási folyamatára és az adatkivitelre;
4.1.8. harmadik személyek számára a Megrendelőről információt nem nyújthat, kivéve az országnak az ország törvénykezése alapján cselekvő hatóságait és a bíróságait.
4.2. A Vállalkozó nem biztosít konzultációt az ország könyvelési szabályairól, jogi anyagok és szerződések összeállításáról.
4.3. A vállalkozó nem észrevételezi az ország hatályos törvényeit.
4.4. A Vállalkozó fenntartja magának azt a jogot, hogy az ország törvényei által előírt követelményeket bármilyen olyan formában megvalósítsa, ami nem mond ellent az ország törvényeinek.
4.5. A Vállalkozó nem felelős a Megrendelőnek és a Felhasználónak a Rendszerben végzett felkészületlen munkájáért.
4.6. A Vállalkozó műszaki dokumentációt nem biztosít.
4.7. A Vállalkozó jogai:
4.7.1. a megrendelői rendszer-hozzáférés blokkolása, amennyiben a Megrendelő a regisztrációs űrlapban hamis információt adott meg, továbbá, ha az ország törvényei által előírt módosításokat nem viszi fel;
4.7.2. a Rendszeren egyoldalúan olyan módosítások végrehajtása, melyek az információ-feldolgozási technológia változásával, a feltárt hibák kijavításával és a Rendszer korszerűsítésével (a felhasználói tevékenység reakcióidejének csökkentése, az adatfeldolgozási idő mérséklése, a hibavédelem javítása, a funkciók kibővítése, a Rendszerrel végzett munka kényelmének fokozása, stb.) kapcsolatos;
4.7.3. a felhő elven végzett információ-tárolás;
4.7.4. a Megrendelő számára nyújtott szolgáltatás ideiglenesen leállítása műszaki, technológiai vagy egyéb, a szolgáltatás-nyújtást akadályozó okokból, az ilyen okok elhárításának időszakára;
4.7.5. a megrendelői rendszer-hozzáférés ideiglenes korlátozása vagy leállítása, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó felé fizetési késedelembe esik.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A Megrendelő kötelezettségei:
5.1.2. a Rendszer megismerése, továbbá meggyőződés arról, hogy a Rendszer kielégíti a Megrendelő követelményeit;
5.1.3. a Rendszer olyan tevékenységre való használata, mely nem ellentétes országa törvényeivel;
5.1.4. a regisztrációs űrlapban valós, pontos és teljes információ megadása, ezen adatok folyamatos aktualizálása. Ellenkező esetben a Vállalkozónak jogában áll, hogy a 4.7.1. pontban foglaltakat alkalmazza.
5.1.5. a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások kifizetése, a Feltételek 6. pontjában ismertetett rend és határidők szerint;
5.2. a Megrendelő, Felhasználó nem jogosult arra, hogy jogaikat harmadik személyeknek átadja.
5.3. A megrendelő jogai:
5.3.1. a szolgáltatási csomagot a saját belátása szerint váltogassa;
5.3.2. a Vállalkozó szolgáltatásaitól elálljon úgy, hogy ezt 30 nappal hamarabb elektronikus formában közli a Vállalkozóval.

6. ÁR ÉS ELSZÁMOLÁSI REND
6.1. Az előfizetési díj megfelel a Megrendelő által kiválasztott csomag árának. A csomagok ára a Rendszer hivatalos oldalán tekinthető meg.
6.2. A megrendelt csomag ára független attól, hogy a Megrendelő ténylegesen mennyit használja a szolgáltatást és attól is, hogy a Megrendelő a megrendelt csomagban milyen funkcionalitás-halmazt használ.
6.3. Az előfizetési díj 30 (harminc) naponként kerül felszámításra.
6.4. A szolgáltatásért teljes mértékben kell fizetni, mégpedig a Szolgáltatás-használat következő időszakának kezdetét megelőző három munkanappal korábban.
6.5. A fizetés a Vállalkozó által a Megrendelő számára kiállított számla alapján történik. A Vállalkozó jogosult arra, hogy a szolgáltatásáért előrefizetést kérjen. Az előre kifizetett összeg alapján a Vállalkozó a Megrendelő számára számlát bocsát ki.
6.6. A szolgáltatásért a fizetés a Vállalkozó elektronikus közleménye alapján havi, negyedéves, éves ütemezésben teljesítendő.
6.7. A fizetés banki átutalással, csoportos átutalással vagy hitelkártyával történik. A Vállalkozó készpénzt nem kezel.
6.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult arra, hogy a 4.7.4. pontban foglaltakat alkalmazza.
6.9. A Vállalkozónak jogában áll, hogy az általa nyújtott szolgáltatások árát egyoldalúan megváltoztassa úgy, hogy az erről szóló tájékoztatást a hivatalos honlapján elhelyezve a Megrendelőt legalább egy hónappal hamarabb tájékoztatja. Abban az esetben, ha Megrendelő negyedévre, évre fizetett, akkor a Vállalkozó nem változtathatja meg a szolgáltatás árát a Megrendelő által már kifizetett időszakra vonatkozóan.
6.10. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása határidő előtt megszűnik, akkor a Vállalkozó a Megrendelő kérésére visszatéríti a Megrendelő által teljesített előrefizetést. A visszafizetendő előrefizetési összeget úgy kell meghatározni, hogy - a harminc napos használati időszakból kiindulva - az előre fizetett összegből kivonjuk a ténylegesen nyújtott szolgáltatás árát és a Vállalkozó által ténylegesen viselt költségeket. A pénzvisszafizetés kizárólag banki átutalással történik. A Megrendelő kérésére a visszafizetendő összeg harmadik személy számára nem utalható át.

7. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
7.1. A Megrendelő a személyes adatok tulajdonosának egyetértésével bízza meg a Vállalkozót a személyes adatok kezelésével, amennyiben az ország törvényei mást nem írnak elő.
7.1.1. A Megrendelő kérésére a személyes adatok feldolgozását végző Vállalkozó köteles az ország hatályos törvényei által a személyes adatok feldolgozására előírt elveket és szabályokat betartani.
7.1.2. A Vállalkozó a személyes adatok feldolgozását a gyűjtésük, rögzítésük, felhalmozásuk, tárolásuk és egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges vonatkozásban végzi.
7.2. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az ország hatályos törvényei által előírtaknak megfelelően a feldolgozás során biztosítja a személyes adatok bizalmas kezelését és biztonságát, valamint a feldolgozandó adatok védelmét.
7.3. A Megrendelő megbízása alapján a személyes adatok feldolgozását végző Vállalkozónak nincs olyan kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére megkapja a személyes adatok alanyának hozzájárulását.
7.4. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a személyes adatok alanya előtti felelősséget a Megrendelő viseli.

8. BIZALMAS JELLEG
8.1. A személyes adatok, az üzleti, a banki titkok és egyéb titok-fajták vonatkozásában - amennyiben az ország hatályos törvényei mást nem írnak elő - a Felek garantálják az információ bizalmas jellegét.
8.2. A Felek garantálják, hogy a Rendszerben végzett munka eredményeképpen kapott dokumentációk, információk, ismeretek és tapasztalatok vonatkozásában megőrzik azok bizalmas jellegét.

9. A FELEK FELELŐSSÉGE
9.1. A Vállalkozó ideiglenesen leállíthatja a szolgáltatást, amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik. A szolgáltatás három munkanappal a felgyülemlett tartozás kiegyenlítésének megerősítése után indul.
9.2. Amennyiben műszaki okok miatt nem lehetséges a Megrendelő számára szolgáltatást nyújtani, akkor a Vállalkozónak a szolgáltatás-leállítás várható napja előtt 30 naptári nappal értesítenie kell erről a Megrendelőt.
9.3. A Vállalkozó semmilyen körülmények között nem visel felelősséget azért a kárért, amelyet a Megrendelőnek a Felhasználó hibás cselekedete okozott, továbbá azért a kárért sem, ami a Rendszer harmadik személyek általi – a Megrendelő és/vagy a Felhasználó regisztrációs adatai felhasználásával történő – jogtalan használata során keletkezett.
9.4. A Vállalkozó nem felelős abban az esetben, ha a Megrendelő a miatt nem tud hozzáférni a rendszerhez, mert a hozzáférés az internet-szolgáltató hibájából hiúsult meg.

10. A LEGYŐZHETETLEN ERŐ KÖRÜLMÉNYEI
10.1. Sem a Vállalkozó, sem pedig a Megrendelő nem vonható felelősségre a Felhasználási feltételek megszegéséért, valamilyen késedelemért, a szolgáltatás nyújtás során felmerült hiányosságért, vagy a berendezés és/vagy a szoftver hibás üzemeléséért, ha ezek közvetlen vagy közvetett okát olyan körülmények jelentik, melyek kívül esnek valós irányítási szférájukon, nevezetesen: elemi csapás, sztrájkok, hadi cselekények, DDOS-támadás vagy a hatóságok blokkoló tevékenysége.
10.2. A legyőzhetetlen erő körülményeinek bekövetkezése esetén mind a Vállalkozó, mind pedig a Megrendelő minden tőle telhetőt megtesz mindezen körülmények következményeinek kiküszöbölése érdekében.

11. SPECIÁLIS FELTÉTELEK
11.1. A Megrendelő által a rendszerbe felvitt információ az ő tulajdona és az ország törvényei által előírtaknak megfelelően védve van a jogosulatlan felhasználástól.
11.2. Az esetlegesen felmerülő vitákat a Felek közötti megegyezéssel kell lezárni. Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor a vitát a Harjui legfelsőbb bíróság dönti el.
11.3. A Feltételekből fakadó igények elévülése egy esztendő.