businessSystemQbill

Reģistrācija

QBill SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1.1. Sistēma — programmas pakalpojums.
1.2. Programma – programmatūra, kas ekskluzīvi pieder Izpildītājam, un kas atrodas Internetā ar adresi www.qbill.lv. Programmatūras mērķis ir veikt patstāvīgu sākotnējo grāmatvedības uzskaiti.
1.3. Programmas atjauninājums – programmatūra, kas veic izmaiņas, papildina un/vai aizstāj Programmu un/vai tās sastāvdaļas. Visi Programmas atjauninājumi ir tās neatņemamas sastāvdaļas.
1.4. Sistēmas oficiālā interneta vietne — interneta vietne, kurā atrodas Sistēma, komplekti, noteikumi un cita darbam nepieciešamā informācija.
1.5. Reģistrācijas lapa — interneta vietnes lapa, kas atrodas adresē www.qbill.lv, un tiek izmantota, lai ievadītu lietotāja reģistrācijai nepieciešamos datus.
1.6. Piekrišana lietošanas noteikumiem — pilnīga, beznosacījumu Lietošanas noteikumu pieņemšana, izpildot visas darbības, kas ir aprakstītas punktā 2.2.
1.7. Pakalpojums — pakalpojums, ko Sistēma sniedz Pasūtītājam tiešsaistē.
1.8. Konsultācija — lietotāja konsultēšana par sistēmas sniegtajām iespējām.
1.9. Komplekts — funkciju komplekts, kuru nodrošina Sistēma.
1.10. Funkcionāls — instrumentu kopums.
1.11. Datu bāze — informācija, kuru sistēmā ir ievadījis Lietotājs.
1.12. Lietošanas periods — 30 dienas ilgs periods, kura laikā Pasūtītājs lieto izvēlēto pakalpojuma komplektu.
1.13. Abonēšanas maksa — maksa, kas tiek piemērota par pakalpojuma lietošanu.
1.14. Izpildītājs — juridiska persona, kurai pieder visas tiesības attiecībā uz Sistēmu.
1.15. Pasūtītājs — juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrējusies Sistēmā.
1.16. Puses - Izpildītājs un Pasūtītājs.
1.17. Lietotājs — persona, kurai Pasūtītājs ir devis iespēju lietot Sistēmu.
1.18. Lietotājvārds un parole — dati, kurus nosaka Pasūtītājs, lai nodrošinātu drošu pieslēgumu Sistēmai.

2. LIETOŠANAS TIESĪBAS
2.1. Pasūtītājam tiek dotas neekskluzīvas tiesības lietot Sistēmu saskaņā ar izvēlēto pakalpojuma komplektu.
2.2. Abonēšanas maksas saņemšanas Izpildītāja kontā apstiprinājums ir nenoliedzams pierādījums tam, ka Lietošanas noteikumi tiek pieņemti un tiks ievēroti pilnībā.

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANA
3.1. Pasūtītāja pienākums ir iepazīties ar Sistēmas sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām, kas ir norādītas Sistēmas oficiālajā interneta vietnē.
3.2. Pasūtītājs ir personīgi atbildīgs par datu ievadīšanu Sistēmā, kā arī par lietotājvārda un paroles izmantošanu.
3.3. Darbības, kas tiek veiktas Sistēmā izmantojot Pasūtītāja reģistrācijas datus, tiek uzskatītas par Pasūtītāja veiktajām darbībām.
3.4. Darbības, kas tiek veiktas Sistēmā izmantojot Lietotāja reģistrācijas datus, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktajām darbībām.
3.5. Izpildītājs nav atbildīgs par trešo personu, kas izmanto Pasūtītāja un Lietotāja reģistrācijas datus, nesankcionētu piekļūšanu sistēmai.
3.6. Pasūtītājs, Lietotājs piekrīt saņemt informāciju par Sistēmu e-pastā. Pasūtītājam, Lietotājam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītāja pienākums ir:
4.1.1. Sniegt Pasūtītājam pakalpojumus atbilstoši to aprakstam, kas ir publicēts oficiālajā interneta vietnē;
4.1.2. Sniegt Pasūtītājam piekļuvi pakalpojumiem ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas;
4.1.3. Nodrošināt Pasūtītājam piekļuvi funkcijām, kas ir iekļautas Pasūtītāja izvēlētajā komplektā.
4.1.4. Nodrošināt nepārtrauktu Sistēmas darbību. Izpildītājs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad sistēmu nav iespējams izmantot to iemeslu dēļ, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.1.5. Nodrošināt Pasūtītāja datu drošību, kopību un konfidencialitāti;
4.1.6. Gadījumā, ja Pasūtītāja bilancē nav līdzekļus, Izpildītājs apņemas glabāt Pasūtītāja datu bāzi viena mēneša garumā, ja vien nav noslēgta cita vienošanās. Beidzoties noteiktajam periodam, Izpildītāja pienākums ir dzēst Pasūtītāja datu bāzi, kā rezultātā tiek pilnībā dzēsta visa Pasūtītāja informācija, bez jebkādām sekām Izpildītājam;
4.1.7. Nodrošināt Sistēmas izmaiņas un iestatījumus atbilstoši spēkā esošās likumdošanas prasībām, ja šīs izmaiņās tieši ietekmē Sistēmas datu apstrādes un izvades procesus;
4.1.8. Nesniegt informāciju par Pasūtītāju trešajām personām, ja vien to nepieprasa attiecīgās valsts varas iestādes vai tiesa saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
4.2. Izpildītājs nesniedz konsultācijas par atsevišķas valsts grāmatvedības praksi, juridisko dokumentu un līgumu izveidošanu.
4.3. Izpildītājs nesniedz komentārus par atsevišķā valstī spēkā esošo likumdošanu.
4.4. Izpildītājs patur tiesības īstenot valsts likumdošanas prasības jebkurā formā, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.
4.5. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja un Lietotāja nekvalificētu darbu Sistēmā.
4.6. Izpildītājs nesniedz Sistēmas tehnisko dokumentāciju.
4.7. Izpildītājam ir tiesības:
4.7.1. Bloķēt Pasūtītājam piekļuvi sistēmai, ja Pasūtītājs ir norādījis nepatiesu informāciju reģistrācijas formā, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
4.7.2. Vienpusēji veikt tādas izmaiņas Sistēmā, kas ir saistītas ar izmaiņām informācijas apstrādes tehnoloģijā, atklāto kļūdu novēršanu un Sistēmas uzlabošanu (Sistēmas reakcijas laika uz lietotāja darbībām samazināšana, datu apstrādes laika samazināšana, aizsardzības no kļūdām uzlabošana, funkcionalitātes paplašināšana, darba ar Sistēmu ērtības uzlabošana, utt.);
4.7.3. Glabāt informāciju datu mākonī;
4.7.4. Uz laiku apturēt pakalpojumu sniegšanu Pasūtījumu tehnisku, tehnoloģisku vai citu iemeslu dēļ, kas liedz sniegt pakalpojumus, uz laiku, kas ir nepieciešams šādu iemeslu novēršanai;
4.7.5. Ierobežot, apturēt Pasūtītāja piekļuvi Sistēmai gadījumā, ja Pasūtītājam ir izveidojies parāds Izpildītājam.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītāja pienākums ir:
5.1.2. Iepazīties ar Sistēmu un pārliecināties par to, ka Sistēma atbilst Pasūtītāja prasībām;
5.1.3. Izmantot Sistēmu, lai veiktu darbības, kas nav pretrunā ar valstī spēkā esošo likumdošanu;
5.1.4. Sniegt patiesu, precīzu un izsmeļošu informāciju reģistrācijas formā, kā arī atjaunot šos datus pēc nepieciešamības. Pretējā gadījumā Izpildītājam ir tiesības īstenot punktā 4.7.1. aprakstītās tiesības.
5.1.5. Apmaksāt Izpildītāja sniegtos pakalpojumus kārtībā un termiņos, kas ir atrunāti Noteikumu 6. punktā;
5.2. Pasūtītājam, Lietotājam nav tiesību nodot savas tiesības trešajām personām.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības:
5.3.1. Mainīt pakalpojumu komplektu pēc saviem ieskatiem;
5.3.2. Atteikties no Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem, brīdinot Izpildītāju elektroniski vienu mēnesi iepriekš.

6. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
6.1. Abonēšanas maksas apmērs ir atkarīgs no Pasūtītāja izvēlētā pakalpojumu komplekta. Pakalpojumu komplektu cena tiek publicēta Sistēmas oficiālajā interneta vietnē.
6.2. Abonēšanas maksas apjoms par pasūtīto pakalpojumu komplektu nav atkarīgs no faktiskā pakalpojuma izmantošanas apjoma, kā arī no Pasūtītāja izmantotajām funkcijām, kas ir pieejamas pasūtītājā komplektā.
6.3. Maksa par abonēšanu tiek aprēķināta katras 30 (trīsdesmit) dienas.
6.4. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta pilnā apjomā trīs darba dienu laikā pirms nākamā Pakalpojuma izmantošanas perioda sākšanās.
6.5. Apmaksa tiek veikta saskaņā ar rēķinu, ko Pasūtītājam izraksta Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības veikt priekšapmaksu par pakalpojuma izmantošanu. Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar saņemto priekšapmaksu.
6.6. Maksa par pakalpojumu tiek piemērota par mēnesi, ceturksni vai gadu, atbilstoši Pasūtītāja iesniegumam.
6.7. Apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu, izmantojot saiti bankas maksājuma veikšanai, vai kredītkarti. Izpildītājs nepieņem maksājumus skaidrā naudā.
6.8. Gadījumā, ja tiek kavēta pakalpojuma apmaksa, Izpildītājam ir tiesības īstenot punktā 4.7.4. aprakstītās tiesības.
6.9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas sniedzamo pakalpojumu cenās, par to informējot Pasūtītāju ne vēlāk, kā mēnesi iepriekš, un izvietojot atbilstošu informāciju oficiālajā interneta vietnē. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis apmaksu par ceturksni vai gadu, Izpildītājam nav tiesību mainīt pakalpojumu sniegšanas cenu visa perioda garumā, kuru ir apmaksājis Pasūtītājs.
6.10. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta pirms termiņa, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam priekšapmaksu saskaņā ar ar Pasūtītāja iesniegumu. Neizmantotās priekšapmaksas summa, kas ir jāatmaksā, tiek aprēķināta atņemot no priekšapmaksas summas faktiski sniegto pakalpojumu cenu un Izpildītāja faktiskajām izmaksām, aprēķiniem izmantojot trīsdesmit dienu lietošanas periodu. Naudas atmaksa tiek veikta tikai ar bankas pārskaitījumu. Naudas atmaksa trešajām personām pēc Pasūtītāja lūguma netiek veikta.

7. PERSONĪGO DATU APSTRĀDE
7.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam personīgo datu apstrādi saskaņā ar personīgo datu subjekta atļauju, ja vien attiecīgās valsts likumdošanā nav noteikts savādāk.
7.1.1. Izpildītāja, kas veic personīgo datu apstrādi saskaņā ar Izpildītāja uzdevumu, pienākums ir ievērot personīgo datu apstrādes principus un noteikumus, kurus
nosaka valstī spēkā esošā likumdošana.
7.1.2. Izpildītājs personīgo datu apstrādes ietvaros apkopo, ieraksta, uzkrāj, glabās, bloķē un veic citas darbības, kas ir nepieciešamas Sistēmas funkcionēšanai.
7.2. Izpildītājs apņemas ievērto personīgo datu konfidencialitāti un nodrošināt personīgo datu drošību to apstrādes laikā, kā arī aizsargāt personīgo datus saskaņā ar valstī spēkā esošās likumdošanas prasībām.
7.3. Izpildītājam, īstenojot personīgo datu apstrādi saskaņā ar Izpildītājā uzdevumu, nav nepieciešama personīgo datu subjekta atļauja tā personīgo datu apstrādei.
7.4. Par subjekta personīgo datu apstrādi atbildību uzņemas Pasūtītājs.

8. KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Puses garantē informācijas konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz personīgajiem datiem, komerciāla rakstura informāciju, bankas noslēpumu un cita veida slepeniem datiem, ja vien pretējo nenosaka valstī spēkā esošā likumdošana.
8.2. Puses garantē dokumentācijas, informācijas, zināšanu un pieredzes, kas iegūta strādājot Sistēmā, konfidencialitāti.

9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Izpildītājam ir tiesības uz laiku apturēt pakalpojumu sniegšanu, ja Pasūtītājs kavē pakalpojumu apmaksu. Pakalpojuma sniegšana tiek atjaunota trīs darba dienu laikā pēc apstiprinājuma par parāda dzēšanu saņemšanas.
9.2. Gadījumā, ja turpināt pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam nav tehniski iespējams, Izpildītāja pienākums ir brīdināt Pasūtītāju 30 dienu laikā pirms plānotās pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas dienas.
9.3. Izpildītājs nekādā veidā neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radīti Pasūtītājam darbību, kuras ir veikuši Pasūtītāja Lietotāji, rezultātā, kā arī trešo pušu Sistēmas nesankcionētas lietošanas rezultātā, izmantojot Pasūtītāja un/vai Lietotāja reģistrācijas datus.
9.4. Izpildītājs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pasūtītājs nespēj piekļūt Sistēmai, ja piekļuve ir liegta interneta pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ.

10. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI
10.1. Izpildītāju un Pasūtītāju nav iespējams saukt pie atbildības par Lietošanas noteikumu pārkāpšanu, jebkāda veida kavējumiem, trūkumiem pakalpojumu sniegšanas procesā, iekārtu un/vai programmatūras darbības traucējumiem, kuru tiešai vai netiešais iemesls ir apstākļi, kuri atrodas ārpus Pušu ietekmes sfēras, konkrēti: dabas stihijas, streiki, karadarbība, Ddos uzbrukumi vai bloķējošas darbības no varas iestāžu puses.
10.2. Gadījumā, ja rodas nepārvaramās varas apstākļi, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas veikt visas viņu iespēju robežās esošās darbības, lai likvidētu šo apstākļu sekas.

11. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
11.1. Informācija, ko Sistēmā ir ievadījis Pasūtītājs, ir viņa īpašums un ir aizsargāta no nesankcionētas izmantošanas atbilstoši valstī spēkā esošās likumdošanas prasībām.
11.2. Strīdi tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Hariju apgabala tiesā, Igaunijā.
11.3. Prasību, kas izriet no Lietošanas noteikumiem, spēkā esamības termiņš ir viens gads.